PÕHIKIRI

Ühingu eesmärgiks on ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel rasked kõrvaltoimed saanud ja Ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset.

Eesmärgi saavutamiseks Ühing:
  1. tegeleb huvikaitsega, sealhulgas osaleb õigusaktide ja teiste dokumentide väljatöötamisel;
  2. teeb ettepanekuid vaktsineerimise tagajärjel saadud kõrvaltoimetega kaasnevate haigusseisundite diagnoosimise tõhustamiseks;
  3. vahendab vaktsineerimise tagajärjel saadud kõrvaltoimete ning kõrvaltoimetega kaasnevate haigusseisundite diagnoosimise ja raviga seonduvat infot.
Ühingu liikmeks vastu võtmist saab taotleda iga täisealine füüsiline isik, kelle tervislik
seisund on tema enda hinnangul COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel halvenenud,
kelle kõrvaltoimed on Ravimiametisse raporteeritud ja kes on nõus Ühingu siseselt Ühingu
tegevusse panustama avalikult oma nime all.

Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt nelja nädala jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse.

Lisaks liikmelisusele on võimalik osaleda Ühingu tegevuses toetajana. Ühingu toetajaks saab olla iga täisealine füüsiline isik ja juriidiline isik, kes tunnistab Ühingu eesmärke ning toetab Ühingu tegevust sõna, teo või annetusega. Ühingu toetajataks võib saada kas Ühingu ettepanekul või toetaja enda algatusel. Ühingu toetajad kinnitab Ühingu juhatus.

30. novembril 2021 kinnitatud ja 13. detsembril 2022 toimunud üldkoosoleku otsusega muudetud põhikirja terviktekst